پیچک

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • آقای دکتر روحانی – ریاست محترم جمهوری – بسیار سپاسگزارم - سیب کال حوا

  سیب کال حوا

  آقای دکتر روحانی – ریاست محترم جمهوری – بسیار سپاسگزارم


  آقای دکتر روحانی – ریاست محترم جمهوری – بسیار سپاسگزارم


  از این که جزو مدعوین سفره اطعام افطاریتان نبوده ام، نمی دانید چه قدر سپاس گزار و خوشحالم

  بـرای مـن که هـرگـز یک هنرمند سیاسـی نبوده ام و امروز نباید به دلایل موضع گیری های سیاسی و شرایط روز بین #دعوت روحانی_را_رد_نمی_کنمیا   #ما_به_افطاری_نخواهیم_ رفت ) انتخابی داشته باشم دعوت نشدن بهترین توفیق بود

  و

  برای من که همیشه هنرمندی با عنوان زبان گویای مردمم بوده ام این دعوت می توانست ایجاد تردید کند، که اگر می خواستم خودم را به جای یکی از همین مردم می گذاشتم و بعد، از دیدگاه آنان بین #دعوت روحانی_را_رد_نمی_کنم ) یا #ما_به_افطاری_نخواهیم_ رفت ) انتخابی داشته باشم هم انتخاب دشواری بود

  شک بین این که هر مدعو عام

  این دعوت را رد می کند تا نمک گیر سفرۀ شما - شمائی که در طول پنج سال برای رفع مشکلات روزمره اش و خواست های به حقش به بخش عمدۀ پیمان هایتان پایبند نبودید – نشود

  یا

  این دعوت را می پذیرد تا اوهم (هرچند در حد یک افطاری) سهمش را مانند "خوب ژن ها" از "سفرۀ انقلاب" بستاند و یک شب هم که شده سرِ سیربه زمین بگذارد

  حق بدهید که انتخاب دشواری است

  برای این که مرا بر سر این دوراهی نگذاشتید بسیار سپاسگزارم – سپاسگزاری ای که دست کم در دو سال گذشته حتی یک بار هم نیازش را احساس نکردم -